Apie mus

KVEDARAS ANTANASMiškininkas, mokslininkas, visuomenininkas

 Gimė 1887 m. spalio 3 d. Žiuriuose (Joniškio rajonas). Mirė 1967m. balandžio 12 Kaune, palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.
1923–1967 m. gyveno Kaune (išskyrus 1941–1944 m., praleistus evakuacijoje). 1923 m., jau būdamas 36-erių, baigė Dotnuvos žemės ir miškų ūkio technikumą ir dirbo miškininku Panemunės miškų urėdijoje. Netrukus buvo pakviestas į Miškų departamentą. Pradžioje dirbo girininku, o 1924–1940 m. – Miškų departamento eksploatacijos skyriaus referentu.1940–1941 m. buvo Miškų departamento direktorius. 1944–1946 m.– Lietuvos SSRS miško pramonės liaudies komisaro, 1946–1947 m. miško pramonės ministro pavaduotojas, 1947–1950 m. – Miškų ūkio ministras, vėliau – ministro pavaduotojas. Jam vadovaujant buvo užgesinti miško gaisrai, sustiprėjo apsauga nuo savivaliavimų, išspęstos miško paruošų problemos, sodinami miškai.1950 m. numatyta įsteigti Lietuvos MA Miškų ūkio institutą, kuris įsikūrė Kaune (Laisvės al. 53). Tai atlikti pavesta A. Kvedarui. Jis įkūrė ir vadovavo institutui 1950–1961 m., kol išėjo į pensiją. Nuolat rūpinosi mokslinių problemų kryptimis, tyrimo rezultatų įgyvendinimu, žurnalo „Mūsų girios“ bei Instituto mokslo darbų leidyba. Savo straipsnius miškų ūkio klausimais publikavo daugelyje to meto periodinių leidinių.

1964 m. instituto direktoriaus ir bendradarbių pastangomis ant Kauno marių kranto įkurta nauja miškinikų gyvenvietė – Girionys. Tais pačiais metais A. Kvedarui, pirmajam iš miškininkų, buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškininko garbės vardas. 1929 m. jis buvo apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio, o sovietmečiu – Lenino ir Darbo raudonosios vėliavos ordinais.

Leonardas Kairiūkštis ir Benediktas Kančys išleido knygelę „Antanas Kvedaras“ (Vilnius, 1970). 1987 m. Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas išleido L. Skuodienės parengtą lankstinuką „Antanas Kvedaras (1887–1987)“. 1958 m. sukurtas A. Kvedaro biustas (dabar jau apgadintas; skulpt. Vladas Žuklys) saugomas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. 1987 m. žmona E. Kvedarienė ir Lietuvos miškų institutas pasirašė sutartį apie jam skirto memorialinio muziejaus ar kambario įsteigimą. Projektas liko neįgyvendintas. 1967 m. Kauno Miškų technikumas buvo pavadintas A. Kvedaro vardu. 1987 m. surengta mokslinė gamybinė konferencija ir medelių sodinimo šventė, skirta 100-osioms A. Kvedaro gimimo bei 60-osioms technikumo įkūrimo metinėms pažymėti. 1991 m. technikumas reorganizuotas į Kauno aukštesniąją miškų mokyklą. Dabar ši mokykla Girionyse vadinama Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, kurios muziejuje įrengta kukli A. Kvedaro atminimui skirta ekspozicija. 1968 m. Aukštojoje Panemunėje ant namo (Vaidoto g. 18) atidengta memorialinė lenta su įrašu: „Šiame name nuo 1927 m. iki mirties gyveno Lietuvos TSR nusipelnęs miškininkas Antanas Kvedaras“ (Kauno m. LDT VK 1965 12 08 sprend. Nr. 712).
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21