Apie mus

LOPAS LAURYNASVeterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas

Gimė 1880 m. Lieporų kaime (Joniškio rajonas).
Mirė 1953 m. spalio 16 d. Šilutės lageryje. Baigė Mintaujos ( dab. Jelgava ) gimnaziją ir įstojo į Kauno dvasinę kunigų seminariją, iš kurios išėjo – atsisakė šventinimų. Tais pačiais metais įstojo į Tartų universiteto veterinarijos fakultetą. 1906 m. buvo išrinktas į pirmąją Rusijos valstybės dūmą nuo Kauno gubernijos valstiečių sąjungos kaip vienas iš septynių Lietuvos atstovų. Nuo 1909 m. tęsė mokslą Tartu veterinarijos institute ir su pagyrimu jį baigė 1911 m. Studijų laikais vertėsi privačiomis pamokomis, fotografavo, taisė laikrodžius. Per atostogas gimtajame krašte dalyvavo rengiamuose lietuviškuose vakaruose. 1912 m. apsigyveno Joniškyje ir dirbo privačios praktikos veterinarijos gydytoju. Kilus I pasauliniam karui, 1914 m. mobilizuotas į carinę armiją, turėjo majoro laipsnį. 1917 m. Kalugoje dalyvavo lietuvių karo pabėgėlių veikloje, organizavo pirmąją pabėgelių tarybą, buvo jos pirmininku. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 1918 m. grįžo į Lietuvą, asigyveno Joniškyje, dalyvavo vietos savivaldos komitete. Iki suėmimo 1946 m. aktyviai dalyvavo įvairioje Joniškio visuomeninėje veikloje. 1919 m. buvo vienas Joniškio progimnazijos steigėjų. Jo rūpesčiu pastatyta to meto sanitarinius reikalavimus atitinkanti moderni skerdykla, šv. Vincento draugijos senelių prieglauda, įrengtos Joniškio kapinės. Savo lėšomis pastatė iki šiol išlikusius kapinių vartus. Aktyviai dalyvavo steigiant įvairius kooperatyvus. Būdamas tėvų komiteto narys rūpinosi, kad neturtingi mokiniai būtų atleisti nuo mokesčio už mokslą.
1934 m. priimtas kandidatu į Tautininkų sąjungą ir 1938 m. – į joniškio miesto šiaulių sąjungą. 1940 m. išėjo į pensiją. 1941 m. pirmosios trėmimo bangos išvengė, nes buvo perkeltas dirbti į Lazdijų rajoiną. Per antrąją sovietinę okupaciją, 1944 m. vėl paskirtas joniškio rajono vyriausiuoju veterinarijso gydytoju. 1946 m. spalio 21 d. suimtas, nuteistas dešimčiai metų kalėti pataisos darbų sovykloje su turto konfiskavimu. Mirė Šilutės lageryje. 1955 m. palaikai perlaidoti Joniškio kapinėse.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21