Apie mus

MOTUZAS ALGIRDAS JUOZAS,Mokslininkas, prof., habil. dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1943 m. gegužės 8 d., Juodžių kaime (Joniškio rajonas)
1949–1953 mokėsi Juodžių prad. m-kloje, 1953–1956 - Rudiškių (Joniškio r.) 7-metėje m-kloje, 1956–1960 - Joniškio 1-ojoje vid. m-kloje, 1960–1965 studijavo LŽŪA Agronomijos fak.1965–1966 tarnavo TA, 1966–1969 - LŽŪA (LŽŪU) asist., 1969–1984 - vyresn. dėst., 1984–2001 - doc., 1984–1990 - Agronomijos fak. prodekanas, 1992–1994 - Akademijos sekr., 2001–2006 - prof., Agronomijos fak. Dirvotyros ir agrochemijos k- dros ved., nuo 2006 - prof.
Apgynė biomedicinos mokslų disert.: dr. "Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimai Vakarų (Žemaitijos) ir Lietuvos vidurio žemumos zonose" (1971), habil. dr. "Lietuvos dirbamų dirvožemių užterštumo mineraliniais junginiais ekologinis įvertinimas dirvotyros ir agrochemijos raidos kontekste" (2000). Suteiktas prof. vardas (2001).. Mokslinių darbų "Application of New Physical Chemical Methods in Soil Ecological Investigations", "Effect of copper, zink and lead acetates on microorganizms in soil", "Soil Science and plant Nutrition Development in Lithuania", "Experimental Studies on Soil Enzymes Changes the Critical Heavy Metals Accumulation in Italic and Albeluvisols" bendraaut. Paskelbė daugiau kaip 200 moksl. ir mokslo populiarinimo str. Lietuvos ir užsienio spaudoje, parengė kelis tarptaut. moksl. projektus, studijų modulius bakalaurams ir magistrantams bei doktorantūros studijų programas. Vadovavo 11 mokslinių darbų.. Parengė per 10 metodinių priemonių studentams, iš jų 2 vadovėlius - "Dirvožemio mokslas ir geologijos pagrindai" (1977) ir "Dirvotyra" (1995), dvi penkiakalbio "Sisteminio dirvotyros terminų žodynėlio" (1997) laidas. Studijų priemonės "Ekologinės žemdirbystė, sodininkystė ir daržininkystė" (išleistas ir atskiru kompaktiniu disku, 2006), leidinio "Organic Crop Production and Horticulture" (išleistas ir atskitu kompaktiniu disku, 2006) bendraaut. Parengė 9 mokslo istorijos knygas apie LŽŪU ir jo profesorius: "Prof. V.Ruokis" (1982), "Prof. V.Vilkaitis" (1991), "Prof. J.Tonkūnas" (1993), "Lietuvos žemės ūkio akademija 1924–1994" (1994), "LŽŪA mokslo darbų" 45-ąjį tematinį sąsiuvinį "Žemės ūkio akademija dviejų okupacijų metais (1940–1944) periodiniuose ir kituose leidiniuose" (1994), "Agronomijos mokslų raida Lietuvoje ir jos kūrėjai" (1997), "Prof. P.Vasinauskas" (1998), "Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje (1999), "Profesorius B.Baginskas" (2003). Lietuvos dirvožemių klasifikacijos lietuviškos nomenklatūros parengėjas (1999). Kn. "P.Vasinauskas. Agronomija Lietuvoje" (pagal P.Vasinausko rankraščius, 2005) vienas iš sud.. Kvalifikaciją kėlė Vageningeno u-te (1996–1997), Tarptaut. dirvotyros i-jos centre Vageningene (1999), Hohenheimo u-te (2001). Bendradarbiauja su LŽI, Lietuvos miškų i-to, KTU, KU, Vroclavo ž. ū. u-to (Lenkija), Hohenheimo (Štutgartas, Vokietija), Vageningeno (Olandija) u-tų mokslininkais. Tarptautinių TEMPUS PHARE projektų, skirtų Lietuvos ž. ū. aukštosioms m-kloms išvystyti, koordinatorius (1995–2001). Vadovauja ES Leonardo da Vinčio programos tarptaut. bandomajam projektui "Profesinio mokymo kompetencijos perdavimas Baltijos šalių ekologiniam agrariniam sektoriui" (2004–2007). Lietuvos meno saviveiklos (1965) ir kultūros (1985) žymūnas. Mokslinių tyrimų sr. - dirvožemių ekologiniai tyrimai ir vertinimas, Lietuvos dirvožemių klasifikacijos tobulinimas, Lietuvos ž. ū. mokslo istoriografiniai tyrimai. Lietuvos MA V.Vazalinsko premijos laimėtojas (1998). "Žemės ūkio enciklopedijos" moksl. redakcinės t-bos pirmininko pav., "Visuotinės lietuvių enciklopedijos" moksl. redakcijos t-bos narys, Lietuvos MA mokslinio žurn. "Žemės ūkio mokslai" redakcijos narys.
LŽUŪ Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius, Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos MA pirmininkas, Lietuvos agronomų sąjungos, Tarptautinės dirvožemininkų sąjungos, Lietuvos mokslo istorikų asociacijos narys.
Paskutinio redagavimo data: 2019-04-12