Apie mus

VAINEIKIS LIUDASGydytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys

Gimė 1869 m. rugpjūčio 19 d. Svirplių kaime (Joniškio rajonas). Mirė 1938 m. sausio 17 d. Kaune. Urna su pelenais - Kauno medicinos universiteto Anatomijos muziejuje.

1889 metais baigė Mintaujos (dabar- Jelgava) gimnaziją . Dalyvavo jaunimo draugijų veikloje, skaitė lietuvišką spaudą. 1889 m. įstojo į Maskvos Universiteto Medicinos fakultetą, iš karto įsitraukė į slaptos lietuvių studentų draugijos veiklą, organizavo ratelį "Ūkininkui" remti. Rašė į "Ūkininką" ir "Varpą. 1995 m. areštuotas ir uždarytas į Šiaulių kalėjimą, paleistas. 1986 ištremtas į Kazanę. Kazanės universitete 1896 m. laikė baigiamuosius gzaminus. 1898 m. apsigyveno Palangoje, vertėsi gydytojo praktika. Dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime: buvo lietuvių draugijų narys, organizavo slaptus ratelius, rašė straipsnius slaptai lietuviškai spaudai. Rėmė uždraustų knygų gabenimą ir platinimą . Buvo vienas iš pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ organizatorių , kuris surengtas 1899 m. Palangoje. 1900 metais parengė Paryžiuje pasaulinės parodos lietuviškąjį skyrių . 1900-aisiais suimtas, kalintas Mintaujos (dabar - Jelgavos) ir Liepojos kalėjimuose apie du metus ir tik tada nubaustas 5 metams tremties Jakutijoje už platinimą priešingos caro santvarkai literatūros. Kartu į su juo į tremtį savanoriškai išvyko ir žmona Stasė Vaineikienė. Po Pirmojo pasaulinio karo paskirtas Joniškio ligoninės vedėju. 1921 metais grįžo į Palangą, buvo vidurinės mokyklos mokytojas. Dėl politinių priežasčių iš Palangos turėjo pasitraukti 1928 metais. Tuo metu jam paskirtas visuomenės veikėjo 380 litų pensija ir apdovanotas DLK Gedimino 3 -iojo laipsnio ordinu. Grįžęs į Palangą paskirtas kurorto gydytoju, 1933 metais išrinktas Palangos burmistro pavaduotoju, bet Kretingos apskrities viršininku netvirtintas tariamai dėl senyvo amžiaus. Nuo 1890 metais bendradarbiavo leidiniuose „Šviesa“, „Ūkininkas“, „Apšvieta“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Varpas“. Nepriklausomos Lietuvos laikais rašė „Lietuvos mokykloje“, „Karde“ ir kt. spaudos draudimo metais pasirašinėdavo slapyvardžiais Svirplys, S-lys, S-plys, Sv., L. V. ir kitais. Taip pat Liudas Vaineikis yra surinkęs didelį pluoštą tautosakos.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21