Galerija

Joniškio krašto poetė Ona MikalauskienėJoniškio miesto garbės pilietė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė švenčia garbingą 90-ies metų jubiliejų

Joniškio miesto garbės pilietė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė švenčia garbingą 90-ies metų jubiliejų.

Ona Mikalauskienė gimė 1926 m. liepos 20 d. Marijampolės rajone Margavos kaime. 1940-1946 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Būtent čia, paskatinta literatūros mokytojo A. Tiešiaus, pradėjo rašyti eilėraščius. Juos skaitydavo gimnazijos vakarėliuose. Nors O. Mikalauskienei buvo žadama humanitarės ateitis, ji 1946 m. įstojo į Kauno žemės ūkio akademiją, tačiau kūrybos neatsisakė. 1952 m. su šeima atvyko gyventi į Joniškį. 1954 m. rajoninis laikraštis "Tarybinis balsas" ( nuo 1990 m. - "Sidabrė") išspausdino pirmuosius jos eilėraščius "Apie pavasarį", "Traktorininkas“. 1993 m. poetės kūryba publikuota Joniškio literatų klubo "Audruvė" rinkinyje. O. Mikalauskienės eilėraščiai gražiai pristatyti laikraščiuose "Sidabrė", "Šiaulių kraštas" , "Šiaulių naujienos" , „Šeimininkė“, "Kauno diena" , "Valstiečių laikraštis", žurnaluose "Nemunas" , "Žmogus" .

1998 m. O. Mikalauskienė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. Rekomendacijas jai rašė poetai S. Bucevičienė, J. Vaičiūnaitė, V. Skripka.

O. Mikalauskienės eilėraščius spausdino Lietuvos rašytojų sąjungos almanachas "Poezijos pavasaris" , apie poetę ir jos kūrybą ne kartą rašyta respublikiniuose laikraščiuose "Literatūra ir menas" , "Respublika" , "Ūkininko patarėjas", „Nemunas“.

V. Daujotytė knygoje „Parašyta moterų“ O. Mikalauskienę pristato kaip „bendrųjų temų rašytoją, savaip parafrazuojančią savos kartos poetų – ypač J. Degutytės, Just. Marcinkevičiaus temas“ (P. 660) O. Mikalauskienė išleido aštuoniolika poezijos knygų, iš jų tris vaikams. 

Apie pirmąją 1993 m. pasirodžiusią rinktinę "Laiko prisilietimas" V. Audronis (Sidabrė.- 1993, rugpj. 7) rašė: "Visi, kas geriau pažįsta Oną Mikalauskienę, žinojo ir žino, kad ji niekada neskubėjo savo poezijos siūlyti laikraščiams, žurnalams, ji daugiau rašė tarsi sau - tyliai, be reklamos ir išorinio šurmulio (gal todėl ir šis rinkinys pasirodė tik dabar?)".

1994 m. išleista antroji O. Mikalauskienės poezijos knyga "Baltųjų debesų lietus", o 1996 m. trečia - "Glostymas sutemomis" . "Griežtoka, santūri eilėraščių konstrukcija nežada autorės nuogos išpažinties. Būtent tai ir patraukia labiausiai - visur esanti paslapties riba. Galima tik nujausti, kiek dar nepasakyta. Tai skatina mąstyti, o ne vien tuokart gyventi eilėraščio erdvėje, kartu su autore“,- rašė I. Osipova (Sidabrė.- 1996, rugpj. 24).

1997 m. poezijos mylėtojai sulaukė ketvirtos O. Mikalauskienės knygos "Pažadintas riksmas" , o 1998 m. penktos rinktinės "Šešėlių apeigos" . Nuo tradicinio ketureilio O. Mikalauskienė pamažu perėjo prie filosofinių būties apmąstymų, dėstomų laisvomis eilėmis. Jie atskleidžia subtilų poetės žvilgsnį į žmogiškąsias vertybes, į Tikėjimo, Meilės ir Vilties ryšį  žmogaus gyvenime. Tai ypač jaučiama 2000 m. išleistoje šeštojoje O. Mikalauskienės knygoje "Naktipiečiai sūpuoklėse" . „Tiek savo įvaizdžiu, tiek turiniu naujagimė knyga jau dabar pelnytai krikštijama išrinktąja. Daugiaprasmė, gili šios autorės poezija sukrečia bibline išmintim, būties trapumo ir dvilypės žmogaus prigimties sopuliu“. Taip apie šeštąją O. Mikalauskienės knygą atsiliepė I. Osipova („Sidabrė“.- 2000,  bal. 8 ).

2001 m. Šiaulių  „Saulės deltos“ leidykla išleido septintąjį poetės  O. Mikalauskienės  poezijos rinkinį „Pašnekesiai“, kuriame „pastebimas savitas kūrėjos santykis su laiku – jis negailestingas, jis skubina ... „ (V. Liubinas, „Šeimininkė“.- 2001, rugpj. 6).

2003 m. poetė nudžiugino savo kūrybos gerbėjus išleisdama net tris poezijos knygeles. „Suartėjimai“ dedikuoti anksti mirusiam vyrui Jonui. Šioje knygoje gausu gilinimosi į save, savo vidų, daug meilės ir išsiskyrimo nuojautų.  Poetė pirmąkart pasirašo ir mergautine Kubiliūtės pavarde.

Vaikų poezija buvo O. Mikalauskienės kūrybinio kelio pradžia. Todėl 2003 m. išleistas dvi knygeles „Kur gyvena dainelė“ ir „Griaustinukas ir kiti eiliuoti pasakojimai“ poetė vadina sena skola vaikams.

2004 m. mažuosius skaitytojus pasiekė dar viena eilėraštukų knygelė „Linksmasis ratelis“.

2005 m. išleistoje eilėraščių knygoje „Invokacija“ pastebimas posūkis į modernumą. Čia „vėl rasime nekasdieniškų, negirdėtų žodžių ar net savotiškų naujadarų, naujai išsakančių žmogiškosios būties aukštumas ir pragarmes“ ( I. Osipova. „Sidabrė“.- 2005, birž. 18).

2006 m. pasirodė  dešimtoji poezijos knyga suaugusiems „Slinktys“. Ji, pasak autorės, gimė slapta nuo visų. Knygą  sudaro trys skyriai. Modernumu, rašyba be kai kurių skyrybos ženklų išsiskiria trečiasis knygos skyrius „Kalbantis patylomis“. Tačiau, kaip ir visoje O. Mikalauskienės kūryboje, išlieka  poetei būdinga išmintis, metaforos, mąslumas. „Šios poezijos prigimtis – tylūs stabtelėjimai – įsiklausymas į būties tėkmę, veržimasis amžinųjų vertybių link“ (Šeimininkė.- 2006, geg. 3-9, p. 12).

2008 m. O. Mikalauskienės kūrybos  mylėtojai sulaukė  poezijos knygos “Prisilietimai”, kurioje spausdinami eilėraščiai apie nepaliaujamą laiko tėkmę, joje patiriamus šviesius ir skaudžius išgyvenimus kelyje link saulėlydžio. 

2011 m. išleista eilėraščių knyga “Būties nerimas”  rodo, kad autorė  stengiasi neatsilikti nuo dabartinio avangardo, tačiau išlaiko jai būdingą braižą. 

2012 m. išleista šešioliktoji poezijos knyga “Smilinėjimai”, kurioje publikuojami klasikinės formos, rimuoti, skambūs  eilėraščiai. Juose autorė nenukrypsta nuo savo mėgiamų vakarinių ir naktinių apmastymų. 

Septynioliktoji  poezijos knyga ”Atskambiai” išleista 2013 m. Joje, kaip rašoma knygos anotacijoje,  “ jaučiasi poetės O. Mikalauskienės gyvenimo patirtis, kuri padeda kurti savitą, mąslią kalbos filosofiją, skatinančią skaitytoją stabtelėti, pamąstyti apie gyvenimo prąsmę, vertybes, suvokti, kad kiekvienas gyvenimo žingsnis ir žodis atskambės tave supusių ir supančių žmonių atmintyje”.

2016 m. pasirodžiusios  naujos, jau aštuonioliktos O. Mikalauskienės eilėraščių knygos “Trisdešimt trys eilėraščiai plius” tematika įvairi, bet, pasak N. Vaičiulytės-Mykolaitienės,  “tekstus vienija laiko ir liūdesio leitmotyvas. Naujasis eilėraščių rinkinys pradeda dialogą su skaitytojais, nebijančiais pažvelgti į savo sielos gelmes ir kalbėti apie subtilius dalykus”.(Sidabrė.- 2016, liep. 2)
       
O. Mikalauskienė buvo aktyvi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narė, susitikimų su Kauno rašytojais organizatorė. Ne kartą poetė tapo „Šiaulių krašto“, „Šeimininkės“ laikraščių organizuoto vieno eilėraščio konkurso laureate.
 
Už indėlį į kultūrinį ir šviečiamąjį darbą apdovanota Šiaulių apskrities administracijos padėkomis. O 2004 m. už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą O. Mikalauskienei suteiktas Joniškio miesto Garbės pilietės vardas.

2006 m. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriuje buvo parengta bibliografijos rodyklė “Ona Mikalauskienė” (1954-2006 m.)

Ona Mikalauskienė mirė 2017 sausio 15 d. Palaidota Vilkaviškio kapinėse.

 

Dalia Norvaišienė

 


O. Mikalauskienės išleistų knygų sąrašas

Knygos

Eilėraščiai

Nuotraukos

Straipsniai apie O. Mikalauskienę

Paskutinio redagavimo data: 2022-09-22