Apie mus

Spalio mėnesio jubiliejinės kraštiečių sukaktys

  2020-10-12Spalio 20 d. sukaks 105 metai, kai 1915 m. Joniškyje gimė dainininkas, vargonininkas, pedagogas ir chorvedys Julius Mačiulis.
27 d. sukanka 140 metų, kai 1880 m. Rygoje (Latvija) gimė JAV lietuvių literatas, lietuvių kultūros veikėjas Julius Baniulis.
31 d. sukanka 120 metų, kai 1900 m. Smalių kaime gimė advokatas Jonas Našliūnas.

     Spalio 20 d. sukaks  105 metai, kai 1915 m. Joniškyje gimė dainininkas, vargonininkas, pedagogas ir chorvedys Julius Mačiulis. 1940-1944 m. Kauno konservatorijoje, pas Aleksandrą Kačanauską studijavo dainavimą. Mokėsi vargonuoti, vargonavo Kaune, statė operetes ir kitus muzikinius veikalus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946-1949 m. studijavo aukštojoje muzikos mokykloje Freiburge (Vokietija), vadovavo lietuvių chorui. 1949 m. išvyko į  Jungtines Amerikos Valstijas. Iš pradžių dirbo vargonininku, 1949-1950 m. vadovavo vaikų chorui. 1956 m. persikėlė į Čikagą ir vargonavo Aušros Vartų lietuvių parapijoje, vadovavo chorui, įkūrė savo muzikos studiją. Aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, organizavo teatro mėgėjų kolektyvus, rengė koncertus, kaip solistas dalyvavo lietuvių ir amerikiečių organizuojamose koncertuose. Julius Mačiulis vadovavo lituanistinės mokyklos vaikų chorui, o nuo 1968 m. – aukštesniosios lituanistinės mokyklos 40 dalyvių mišriajam chorui. Du chorus parengė 1971 m. 4-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje. Vargonavo ir lenkų parapijose, nuo 1956 m. priklausė Amerikos Lietuvių Vargonininkų Sąjungai.
     27 d. sukanka 140 metų, kai  1880 m. Rygoje (Latvija) gimė JAV lietuvių literatas, lietuvių kultūros veikėjas Julius Baniulis. 1882 metais su tėvais persikėlė gyventi į Žagarę, lankė pradinę mokyklą. 1902 metais išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Iš pradžių dirbo anglies kasyklose, lentpjūvėje, uoste kroviku. Lankė suaugusiems skirtus kursus, nuo 1903 metų pradėjo bendradarbiauti „Vienybėje Lietuvninkų“. Išmokęs spaustuvininko amato, dirbo raidžių rinkėju lietuviškoje spaudoje: „Vienybė Lietuvninkų“, „Laisvoji mintis“. 1914 m. redagavo „Ateitį“ Bostone, 1920-1921 metais buvo „Amerikos lietuvio“ redaktorius. Dalyvavo Lietuvių socialistų federacijos veikloje. Bendradarbiavo beveik visuose Amerikos lietuvių leidiniuose, pasirašinėjo slapyvardžiais: Menkutis, J. Tvanas, J. Ba-lis.  Rašė eilėraščius, vertė  japonų, kinų persų, arabų  poeziją. Išleido knygą „Vaizdai, vaizdeliai ir eilės prozoje„ (1919), eilėraščių rinkinį „Ašaros ir džiaugsmas“ (1920). Iš originalios poezijos geriausiu laikomas lyrinis ciklas „Nuotaikos“. Mirė Julius Baniulis 1943 m. kovo 10 d. Niujorke (JAV).
     31 d. sukanka 120 metų, kai 1900 m. Smalių kaime gimė advokatas Jonas Našliūnas. 1923 metais jis baigė Šiaulių gimnaziją, o 1927 m. Lietuvos universiteto teisės fakultetą. Dirbo advokatu, 1930-1940 metais juristu Susisiekimo ministerijoje.  Jonas Našliūnas buvo aktyvus visuomenininkas ir politikas. Dar gimnazijoje priklausė moksleivių aušrininkų organizacijai, studijų metais priklausė Neo Lithuania korporacijai. Jonas Našliūnas buvo Tautininkų sąjungos narys, 1927-1930 metais buvo jos valdybos narys, o 1930-1940 metais Tautininkų fondo valdybos narys. Aktyviai reiškėsi lietuvių verslininkų organizacijoje. 1944 metais pasitraukė į vakarus, kurį laiką gyveno Brazilijoje, buvo Rio de Žaneiro lietuvių sąjungos pirmininkas. Nuo 1949 metų gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo aktyvus tautinių organizacijų narys. 1959 metais buvo išrinktas lietuvių tautinio akademinio sambūrio pirmininku. Pirmininkavo JAV Lietuvių bendruomenės garbės teismui. Daug rašė teisės klausimais, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje: „Lietuvos aide“, „Jaunojoj kartoj“, „Ūkininko patarėjuje“, „Teisėje“, „Teisininkų žiniose“, „Dirvoje“, „Drauge“ ir kitur. Mirė Čikagoje (JAV), 1980 metais birželio 22 d.

                                                                                                                                                                                    Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2020-10-12