Apie mus

BURBA ALEKSANDRASKunigas, poetas, prozininkas, vertėjas

Gimė 1854 m. spalio 30 Pailiuose (Šiaulių rajone). Mirė 1898 m. kovo 27 Plymouthe (JAV).
Baigė Vilniaus kunigų seminariją. Vikaraudamas Žąsliuose, Vidiškiuose, Labanore, rinko tautosaką ir siuntė į Peterburgą Rusijos geografijos draugijai, tapo jos nariu. 1886 už lietuvybės skleidimą 2 m. buvo ištremtas į Gardino vienuolyną, po to kunigavo Adutiškyje. Parengė ir išleido „Lietuviškas mišias su gaidomis“ (1887, kun. Pailiaus slp.). Vengdamas represijų, 1889 emigravo į JAV, gyveno Plymouthe, nuo 1890 buvo lietuvių parapijos klebonu. Leido ir redagavo katalikišką savaitraštį „Valtis“ (1894–95). Su J. Paukščiu parengė rink. „Lietuviškos dainos“ 2-ąjį leidimą (1893), prisidėjo prie Simono Daukanto ir kt. rašytojų kūrybos skelbimo, išspausdino kn. „Trumpa peržvalga lietuvystės darbų Amerikoje 1892 metuose“ (1893). Eilėraščius spausdino „Aušroje“, „Viltyje“, „Vienybėje lietuvninkų“ ir kt. Lakūno slp. išleido poemą „Senkaus Jurgis“ (1889). Joje aprašoma pagrindinio veikėjo meilė kaimynų dukrai ir mokymasis dvasinėje seminarijoje, yra pavykusių kaimo buities, gamtos vaizdų. „Vienybėje lietuvninkų“ ir atskiru leidiniu 1890 m. paskelbė šios poemos tęsinį – „Ponas Bartkus“. Čia aukštinama lietuvybė, piešiama kaimiečių ir sulenkėjusių ponų kontrastinga buitis. Atspaudais iš „Vienybės lietuvninkų“ yra išleidęs populiaresnius Lietuvos praeitį romantizuojančius, patriotinius siekius aukštinančius eilėraščius „Atsisveikinimas“ (1889), „Rauda“ (1889), „Lietuva“ (1890), „Lietuvio sapnas“ (1890). Išvertė ir paskelbė latvių apsakymų bei apysakų („Tyrmiškių Andrius“, „Šviesuolė“, „Apiburta avis“, „Kareivio duktė“ ir kt.), lenkų dramaturgo S. Dobrzańskio komediją „Aukso veršis“ (atsk. kn. 1893), taip pat sekimų bei nedidelės meninės vertės originalių apysakaičių („Sesuo“, „Dzūkelio sapnas“, „Naujalenkis iš prievartos“ ir kt.), prisodrintų užuojautos vargingiesiems.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21