Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos generalinio direktoriaus
2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – tai bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau – LIBIS bibliotekos).
1.2. LIBIS Pažymėjimo naudojimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato Pažymėjimo išdavimo Vartotojui bei naudojimosi Pažymėjimu tvarką, Vartotojo teises bei atsakomybę.
1.3. Šios Taisyklės taikomos visose LIBIS bibliotekose.
1.4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LIBIS nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau - Nacionalinės bibliotekos) generalinio direktoriaus.
1.5. Šiose Taisyklėse vartojamas sąvokos:
1.5.1. Vartotojas – asmuo arba organizacija, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis LIBIS bibliotekos paslaugomis;
1.5.2. Lankytina biblioteka – LIBIS biblioteka, kurios paslaugomis Vartotojas naudojasi arba pageidauja naudotis.
1.5.3. Globotinis – asmuo iki 16 metų amžiaus, kuriam tėvai, įtėviai ar globėjai gali užsakyti Pažymėjimą.

II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

2.1. Pažymėjimą Vartotojas gali įsigyti dviem būdais: registruojantis Nacionalinės bibliotekos portale „www.ibiblioteka.lt“ (toliau – Portalas), arba registruojantis atvykus į vieną iš LIBIS bibliotekų.
2.1.1. Įsigyjant Pažymėjimą Portale Vartotojas turi:
2.1.1.1. įvesti registracijai reikalingus duomenis (jei Pažymėjimas perkamas Globotiniui, privaloma įvesti jo duomenis);
2.1.1.2. pateiktame sąraše pasirinkti vieną ar kelias lankytinas bibliotekas, kuriose Vartotojas automatiškai užregistruojamas;
2.1.1.3. pasirinkti Pažymėjimo atsiėmimo būdą:
2.1.1.3.1. pristatant paštu, Vartotojo nurodytu adresu;
2.1.1.3.2. atvykstant į Nacionalinės bibliotekos skaitytojų registratūrą (Gedimino pr. 51, Vilnius).
2.1.1.4. apmokėti už Pažymėjimą per nustatytą 40 dienų terminą;
2.1.1.5. apmokėjus už Pažymėjimą, per 14 dienų atvykti jo atsiimti (jei pasirinktas šis Pažymėjimo atsiėmimo būdas);
2.1.1.6. laiku neapmokėjus už paslaugą, ar neatvykus atsiimti Pažymėjimo (jei pasirinktas toks Pažymėjimo atsiėmimo būdas), registracijai pateikti duomenys ištrinami, Pažymėjimas neišduodamas.
2.1.1.7. atsiimant Pažymėjimą Nacionalinėje bibliotekoje, skaitytojų registratūros darbuotojui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei atstovaujamas juridinis asmuo, organizaciją atstovaujančio asmens įgaliojimą.
2.1.2. Įsigydamas Pažymėjimą, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
2.1.3. Įsigyjant Pažymėjimą ne Portale, o vienoje iš LIBIS bibliotekų, Vartotojas užregistruojamas ir Pažymėjimas išduodamas pagal toje bibliotekoje galiojančias Skaitytojų aptarnavimo taisykles.
2.2. Išduotas Pažymėjimas atgal nepriimamas.
2.3. Sumokėti už Pažymėjimą pinigai negrąžinami.
2.4. Vartotojas, turintis Pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, turi užsiregistruoti. Registracijos metu Vartotojas privalo pateikti savo Pažymėjimą skaitytojų registratūros darbuotojui.
2.5. LIBIS bibliotekose galioja tik vienas Pažymėjimas. Jeigu Vartotojas turi daugiau nei vieną Pažymėjimą, jam reikia pasirinkti, kuris iš jo turimų Pažymėjimų yra galiojantis.
2.6. Turint Pažymėjimą ir registruojantis į lankytinas LIBIS bibliotekas arba persiregistruojant, papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.
2.7. Vartotojui, turinčiam Pažymėjimą, naujas pažymėjimas gali būti išduodamas tik jį praradus ar sugadinus.

III. VARTOTOJO PAREIGOS

3.1. Vartotojas privalo:
3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;
3.1.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;
3.1.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;
3.1.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;
3.1.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;
3.1.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.
3.2. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.

IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Vartotojas turi teisę:
4.1.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;
4.1.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.
4.2. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.
4.3. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.
4.4. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

< atgal

Paskutinio redagavimo data: 2019-02-12