Apie mus

STANKAITYTĖ DANUTĖOperos solistė

Gimė 1930 m. rugpjūčio 11 d. Byvainiuose (Joniškio rajonas).
Apdovanota iš prigimimo puikiu dramatiniu sopranu, ji Amerikoje padarė didžiausią pažangą. Nors šio krašto sąlygomis ji negalėjo susidaryti sau pragyvenimo vien iš dainavimo, bet per eilę metų ji savo geriausias laisvalaikio jėgas atidavė įgimtos dovanos vystymui ir tobulinimui. D. S'rankaitytės pirmas balso mokytojas, davęs jai gerą pagrindą, buvo prieš keletą metų miręs Jonas Butėnas. Ilgą laiką vėliau ji mokėsi pas Kauno operos buv. solistę Alodiją Dičiūtę, turėjusią Čikagos miesto centre dainavimo studiją. Keletą metų D. Stankaitytė tobulinosi pas žymią dainininkę ir pedagogę Bianca Saroya. Repertuarui paruošti pagalbininkai pianistai buvo A. Kučiūnas, VI. Jakubėnas, Alv. Vasaitis ir D. Lapinskas. Lietuvių operoje Čikagoje D. Stankaitytė yra dainavusi visą eilę vadovaujamų rolių, kaip Leonorą "Trubadūre", Aidą, Toską, lietuviškose operose — Gražiną J. Karnavičiaus "Gražinoje" ir Daną J. Gaidelio "Danoje" ir kt. D. Stankaitytės bene stipriausias pasirodymas buvo G. Verdi operoje "Likimo galia", kur ji turėjo Leonoros vaidmenį. D. Stankaitytė dažnai pasirodydavo ir koncertuose su rimta programa; 1963 Bostone baltų koncertų rėmuose įvyko 
jos rečitalis
Paskutinio redagavimo data: 2019-10-03