Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2023 metų sukaktys
JONIŠKIO RAJONE

550 metų, kai 1473 m. liepos 7 d. pravesta nauja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos siena (dar kitaip vadinama „Radvilų  siena“). Koreguota 1583-1587 (rajono ribose), 1819, 1921 metais, sutampa su dabartine Lietuvos-Latvijos siena.

440 metų, kai 1583 m. dabartinė Kriukų seniūnija prijungta prie Lietuvos

Prieš 335 metus, 1688 m. Joniškyje buvo 371 namas ir 86 karčemos

Prieš 305 metus, 1718 m. Joniškiui  patvirtinta ankstesnių privilegijų konfirmacija. Joniškis visiškai atleistas nuo priklausomybės Šiaulių ekonomijos administracijai, kariuomenės išlaikymo. Vaitas nebuvo skiriamas, o renkamas

Prieš  275 metus , 1748 m.  Joniškyje buvo 243 namai, sudegė Joniškio dvaras su visais pastatais, rotušė bei bažnyčia

Prieš 240 metų, 1783 m. Joniškyje buvo 199 sodybos su 941 gyventoju. Tuo laiku tai buvo didžiausias Šiaulių ekonomijos miestas. Tyzenhauzo administracijos nurodymu padarytas Joniškio pertvarkymo planas

200 metų, kai 1823 m. Joniškyje pastatyta mūrinė sinagoga

180 metų, kai 1843 m. Joniškyje pastatyta pašto stotis

175 metai, kai 1848 m. pastatyta mūrinė evangelikų liuteronų bažnyčia

Prieš 175 metus , 1848 m. per choleros epidemiją mieste mirė 316 žmonių

160 metų, kai 1963 m. panaikinus baudžiavą Joniškis tapo valsčiaus centru

Prieš 155 metus, 1868 m. Joniškyje kilo didelis gaisras, prasidėjęs nuo kalvės. Sudegė „didžioji ir geroji miestelio dalis“, bažnyčia, špitolė, klebono pastatai

105 metai, kai 1918 m. Joniškyje įvesta elektros srovė

Prieš 100 metų, 1923 m. Joniškyje buvo 668 kiemai, gyveno 4141 gyventojų

95 metai, kai 1928 buvo sutvarkyta centrinė miesto aikštė. Jos šoninėje dalyje įrengtas skveras ir jame pastatytas Nepriklausomybės paminklas (aut. V. Dubeneckis)

90 metų, kai 1933 m. Joniškiui suteiktos antros eilės miesto teisės; miestas užėmė 208 ha ploto

90 metų, kai 1933 m. sausio 7 d. įvyko pirmasis atkurtos Joniškio miesto savivaldybės tarybos posėdis

60 metų, kai 1963 m. Joniškyje dujofikuotas pirmais butas; rekonstruotas mėsos perdirbimo cechas, kombinuotų pašarų cechas peraugo į didelę gamyklą, pastatyta melioracijos statybos valdyba

55 metai, kai 1968 m. pastatyta universalinė parduotuvė „Eglė“

Prieš 50 metų, 1973 m. miesto plotas pasiekė 857 ha plotą, parengtas miesto generalinis planas, pastatyti savivaldybės rūmai. Joniškyje gyveno 8100 žmonių

45 metai, kai 1978 m. pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar M. Slančiausko progimnazija)

 SAUSIS

1 d. – 130 metų, kai Joniškyje gimė kompozitorius Juozas Bertulis. Mirė 1969 m. Čikagoje (JAV)

10 d. 120 metų, kai Damelių kaime gimė mokytojas, vertėjas Jonas Adomaitis. Mirė 1981 m.

19 d. – 135 metai, kai Joniškyje gimė visuomenės veikėjas, gydytojas Vytautas Šileika. Mirė 1934 m. Užugirių dv. (Raseinių rajonas)

28 d. – 80 metų, kai Joniškyje gimė Lietuvos stalo teniso federacijos nariai , broliai Romualdas ir Vincas Franckaičiai

 VASARIS

8 d. – 130 metų, kai Dargaičiuose gimė agronomas, pedagogas, mokslininkas Jonas Čepinskis. Mirė 1961 m. Kaune

 KOVAS

3 d. – 155 metai, kai Rubežnikų kaime gimė kunigas, kraštotyrininkas Juozas Žiogas. Mirė 1935 m. Rudiškiuose

18 d. – 140 metų, kai Krampiuose gimė visuomenės veikėjas, dailininkas Lumbis – Jonas Bulis. Mirė 1943 m. Ročesteryje (JAV)

18 d. 90 metų, kai Linkuvoje (Pakruojo raj.) gimė dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė. Mirė 2007 m. Vilniuje

28 d. – 115 metų, kai Žagarėje gimė fizikas, akademikas Izaokas Kikojinas. Mirė 1984 m. Maskvoje

 BALANDIS

3 d. 110 metų, kai Joniškyje gimė šachmatų meistras Ignas Žalys. Mirė JAV.

12 d. 90 metų, kai Žagarėje gimė tarptautinės kategorijos šachmatų meistras Anicetas Uogelė. Mirė 2020 m. balandžio 20 d.

 GEGUŽĖ

3 d. – 80 metų, kai Ližikų kaime gimė choro dirigentė ir pedagogė Erika Budovaitė -Mackelienė

6 d. 100 metų, kai Gražaičiuose  gimė agronomė, mokslininkė Janina Dantienė

8 d. 80 metų, kai Juodžių kaime gimė agronomas, dirvožemininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Algirdas Juozas Motuzas

12 d. – 95 metai, kai gimė Lopas Algimantas, choro dirigentas ir pedagogas. Mirė 2010 09 04

23 d. 90 metų, kai Norgailių kaime (Plungės raj.) gimė Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, Joniškio skyriaus pirmininkė Aniceta Krajinienė

 BIRŽELIS

3 d. 115 metų, kai gimė mokytojas Juozas Dundulis. Mirė 2001 m.  Joniškyje

4 d.  95 metai, kai Joniškyje gimė dailininkė Nijolė Jatulytė – Šeibokienė

15 d. – 135 metai, kai gimė Vaitekūnas Klemensas, gydytojas, Lietuvos steigiamojo seimo narys, 1920 Joniškio viršaitis. Mirė 1943 11 17

17 d. – 80 metų, kai  Žagarėje gimė aktorė Faustina Laurinaitytė

18 d.  95 metai, kai Pociūnėliuose gimė poetas, politinis kalinys Simonas Norbutas. Mirė 2011 m.

23 d. – 120 metų, kai joniškyje gimė kunigas, JAV lietuvių išeivijos veikėjas Zenonas Gelažius

26 d.  90 metų, kai Drąsutaičiuose gimė choro dirigentas, režisierius Povilas Mataitis. Mirė 2022 m. Vilniuje

LIEPA

5 d. 90 metų, kai Viešučiuose gimė fizikas, mokslininkas Kazys Eringis

21 d. 175 metai, kai Batakiuose gimė Juozas Dryja-Visockis. 1875 – 1900 vargonininkavo ir vadovavo chorams Joniškyje bei Šeduvoje. Mirė 1916 m. Orle (Rusija)

 RUGPJŪTIS

14 d. 65 metai, kai Joniškyje gimė chemijos inžinerijos mokslų daktaras Zenonas Valančius

14 d. 90 metų, kai Joniškyje gimė pianistas, muzikologas, pedagogas Edmundas Gedgaudas

 RUGSĖJIS

14 d. – 60 metų, kai gimė Urnėžiūtė Rita,  žurnalo „Gimtoji kalba“ redaktorė

18 d. 95 metai, kai Vadžgiryje (Jurbarko raj.) gimė kunigas, monsinjoras, Joniškio garbės pilietis Juozapas Dobilaitis. Mirė 2014 m. Joniškyje.

SPALIS

1 d. 95 metai, kai Joniškyje gimė aktorius Harvey Laurence (tikr. pavardė Laurynas Skinkis). Mirė 1973 m. Londone

4 d.125 metai, kai Gegiedžių kaime (Joniškio raj.) gimė pedagogė Antanina Glebavičiūtė - Prielgauskienė. 1919 – 1923 m. Joniškio progimnazijos gamtos mokytoja, nuo 1920 m. direktorė. Mirė 1943 Kaune

4 d.  95 metai Joniškyje gimė poetas Juozas Macevičius. Mirė 2011 m. Vilniuje

20 d. 110 metai, kai Joniškyje gimė liaudies instrumentų meistras Pranas Kupčikas. Mirė 2006 m. Vilniuje

24 d.115 metų, kai Šlapakių kaime gimė kraštotyrininkas, muziejininkas Vincentas Vaitekūnas. Mirė 1987 m.

25 d.115 metų, kai Melgužės dvare gimė publicistas, filosofijos mokslų daktaras Ignas Srupskelis. Mirė 1943 Kotle (Rusija)

 LAPKRITIS

1 d. – 90 metų, kai Gasčiūnuose gimė dailininkas vitražistas Steponas Kazimieraitis. Mirė 1995 m. Vilniuje

10 d. – 95 metai, kai gimė Ališauskas Vaclovas, nusipelnęs mokytojas, ilgametis Joniškio 2-osios vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2009 12 12.

11 d. 130 metų, kai Skakuose gimė chemikas, mokslininkas Juozas Valančiūnas. Mirė 1977 m. Kaune

13 d. 120 metų, kai Jakiškių kaime gimė mokytojas, liaudies menininkas Juozas Vainauskas. Mirė 1989 m. Joniškyje

18 d.130 metų, kai  Vaizgučiuose  gimė pedagogas, vertėjas, tolstojininkas Eduardas Levinskas. Mirė 1975 m.

22 d. 170 metų, kai Medvilionyse gimė visuomenės veikėja, švietėja Teresė Goesytė. Mirė 1911 m.

25 d. Žagarėje gimė instrumentalistas, pedagogas, dirigentas Kazys Paulauskas

 GRUODIS

6 d.90 metų, kai Rozentaliuose gimė gydytojas, mokslininkas, knygų autorius Imantas Misevičius

9 d. 110 metų, kai Žagarėje gimė žurnalistas Teofilis Šliažas

  ******

140 metų, kai gimė mokytojas, gamtininkas, Martyniškių parko kūrėjas Mykolas Itomlenskis. Mirė 1960 m.

110 metų, kai Stungių kaime gimė lakūnas, partizanas, pogrindinio laikraščio „Partizanų šūviams aidint“ leidėjas Kostas Liuberskis. Žuvo pokario metais. Po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.

140 metų, kai Alsių kaime gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Povilas Tautvaišas. Mirė 1957 m.

Sudarė Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
bibliografija@joniskis.rvb.lt
tel. (8426) 60088

 

   

Paskutinio redagavimo data: 2023-01-24