Kraštiečiai

ADOMAITIS JONAS
Vertėjas, pedagogas, teatro kritikas.
ALEKSANDRAVIČIUS SIMONAS
Vienas iš Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimo 1769 m. vadų, bajoras.
ALMANIS VYTAUTAS
Prozininkas, miškininkas.
AMBRASAS KAZYS
Literatūros tyrinėtojas, filologijos mokslų daktaras.
AVIŽONIS KONSTANTINAS
Istorikas, mokslų daktaras.
AVIŽONIS PETRAS
Gydytojas oftalmologas, mokslininkas, profesorius.
AVYŽIUS JONAS
Rašytojas
BAREIKIS VYTAUTAS
Fizikas, mokslų daktaras
BARTKEVIČIUS STANISLOVAS KĘSTUTIS
technologijos mokslų daktaras, docentas
BERTULIS JUOZAS
Kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas
BRAŠIŠKIS STASYS
Valstybės veikėjas, kraštotyrininkas
BRIEDIS ALBINAS
Žurnalistas, redaktorius, leidėjas, prozininkas
BRUVERIS JONAS VYTAUTAS
Muzikologas, mokslų daktaras
BUBELIS JUOZAS
Chemikas, chemijos mokslų daktaras
BUČAS JURGIS
Architektas, profesorius, mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras
BURBA ALEKSANDRAS
Kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas
ČEPINSKAS RAMUTIS
Pianistas, pedagogas
ČEPINSKIS STANISLOVAS,
Smuikininkas, dirigentas
ČEPINSKIS VINCAS
Lietuvių fizikas, profesorius, Lietuvos Steigiamojo seimo narys
ČEPULIS EDUARDAS
Aktorius
ČIUBERKIS STEPONAS
Agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras
ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ SOFIJA
Lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja
DAUGUVIETIS BORISAS
Režisierius, aktorius, dramaturgas
DAUNORAS VACLOVAS
Dainininkas, operos solistas (bosas)
DEMBSKIS VLADISLOVAS
Visuomenės veikėjas, kunigas
DIENYS GERVYDAS
Chemikas organikas ir biochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras
DINEZONAS JAKOVAS
Lietuvos žydų rašytojas
DOBILAITIS JUOZAPAS
Kunigas, monsinjoras
DOVEIKA KOSTAS
Literatūros tyrinėtojas
DŽIAVEČKA VILIUS
Kariškis, žurnalistas
FIŠERIS ILJA
Fotografas, (slapyvardis J. Žvejas).
FRANCKAITIS ALFREDAS (ALFRED FRANZKEIT)
Pastorius, poetas, vertėjas
GAILEVIČIUS EMERIKAS
Kompozitorius, pedagogas
GALKUS JUOZAS
Dailininkas, grafikas
GALVYDYTĖ DAINA KAZIMIERA
Geografė, fizinių mokslų daktarė
GAPUTYTĖ ELENA
Dailininkė
GINIOTIENĖ JUOZAPA
Pedagogė, skaitovė, poetė
GINKUS JUOZAS
JAV lietuvių visuomenės veikėjas
GOESAS STANISLOVAS
Visuomenės veikėjas, švietėjas, mecenatas, dvarininkas
GOESYTĖ TERESĖ
Švietėja, mecenatė, lietuviškos spaudos platintoja
GRINIUS JONAS
Literatūrologas, menotyrininkas
GRUŠAS JUOZAS
Rašytojas, dramaturgas
GUŠČINAS ADOLFAS
Poetas, visuomenės veikėjas
IRBYTĖ- STANIULIENĖ DZINTRA ELGA
Vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė
IVANAUSKAS JONAS
Literatas, poezijos knygų autorius
JANUŠEVIČIENĖ JULIJONA
Chemijos mokslų daktarė.
JARAS JUOZAS
Poetas
JASIŪNAITĖ STASĖ
Rašytoja prozininkė
JONAITYTĖ SOFIJA
Operos solistė
KAIKARIS ALFONSAS
Farmacijos istorijos tyrėjas, docentas, muziejininkas
KAJALAVIČIUS ANTANAS
Inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras
KARALIŪNAS SIMONAS
Kalbininkas, mokslų daktaras
KATCHE MAKSIMAS
Lietuvos kariuomenės karininkas, generolas
KATILIŠKIS MARIUS
Rašytojas, prozininkas
KATILIŪTĖ MARCĖ
Grafikė, knygų iliustratorė
KAZIMIERAITIS STEPONAS
Dailininkas vitražistas
KIKOIN ISAAK (ISAKAS KIKOINAS)
Rusų fizikas, dalyvavęs projektuojant ir kuriant atominę Sovietų sąjungos techniką
KISIELIUS JUOZAS
Aktorius
KNIZIKEVIČIENĖ BIRUTĖ
Bibliotekininkė, bibliografė, kraštotyrininkė
KORSAKAS KOSTAS
Literatūros istorikas, kritikas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas
KULBIS MINDAUGAS
Fotomenininkas
KULYS JUOZAS
Akademikas, biochemikas
KUPREVIČIUS MIKALOJUS
Gydytojas, švietėjas, lietuviškos spaudos platintojas, tautosakos rinkėjas
KVEDARAS ANTANAS
Miškininkas, mokslininkas, visuomenininkas
LASTAUSKIENĖ GIEDRĖ
Kraštiečių draugijos „Sidabra“ pirmininkė, gamtos mokslų daktarė
LAURINAITYTĖ FAUSTINA VITALIJA
Aktorė
LIPSKIENĖ JONINA
Kalbininkė
LIUBERSKIS KOSTAS
Lakūnas, partizanas, publicistas
LOPAS ALGIMANTAS
Choro dirigentas ir pedagogas, Joniškio rajono garbės pilietis
LOPAS LAURYNAS
Veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas
MACEVIČIUS JUOZAS
Poetas
MARCINKUS-TAURONIS JONAS
Kunigas, dramaturgas
MATAITIS POVILAS
Choro dirigentas, folklorininkas, režisierius, pedagogas
MATUZEVIČIUS EUGENIJUS
Poetas, vertėjas
MIKALAUSKIENĖ ONA
Poetė
MOTUZAS ALGIRDAS JUOZAS,
Mokslininkas, prof., habil. dr. (biomedicinos m.)
NORBUTAS SIMONAS
Poetas, prozininkas, pedagogas
NOREIKA LAIMONAS
Aktorius, poezijos skaitovas, visuomenės veikėjas
NORVAIŠAS LIUDAS
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistas
PAUŽA JONAS
Kalbininkas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras.
PINKAUSKAITĖ POTENCIJA
Aktorė
POPELIUČKA KLEMENSAS
Lietuvos kariumenės karininkas, generolas
POVILAITYTĖ SILVA GENOVAITĖ
Aktorė
PRANCUITIS SIGITAS
Dailininkas (tapytojas, grafikas)
RACEVIČIUS POVILAS (PAULIUS)
Kunigas
RAMONAITĖ VALERIJA
Literatūros tyrinėtoja,humanitarinių mokslų daktarė
RAMONAS GINTARAS
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto “Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras
RAUDONIKIS ALGIMANTAS VINCENTAS
Kompozitorius ir meno veikėjas
ROŽANSKAITĖ MARIJA TERESĖ
Dailininkė, tapytoja
ŠALKAUSKAS JUOZAS
Fotografas, skaitovas, kolekcionierius, buvęs LRT diktorius, spaudos apžvalgininkas
SATKAUSKYTĖ DALIA
Humanitarinių mokslų daktarė, literatūros tyrinėtoja, profesorė
SKABLAUSKAITĖ JOLITA
Rašytoja, menotyrininkė, dailininkė
SKRIDULIS ANTANAS
Vargonininkas ir chorvedys
SLANČIAUSKAS MATAS
Tautosakos rinkėjas, literatas
ŠNIUKAS DOMAS (DOMIJONAS)
Žurnalistas, visuomenės veikėjas
STANKAITYTĖ DANUTĖ
Operos solistė
STAŠINSKAS VLADAS
Teisininkas, advokatas, visuomenės veikėjas
TININIS JUOZAS
Prozininkas, vertėjas
URNĖŽIUS EUGENIJUS
Chemikas, profesorius
VAIČAITIS ADOLFAS
Dailininkas
VAINEIKIS LIUDAS
Gydytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys
VAITEKŪNAS VINCENTAS
Kraštotyrininkas, muziejininkas, esperantininkas
VAITIEKŪNIENĖ ALDONA
Literatūros tyrinėtoja
VALAŠINAS VIKTORAS
Aktorius, režisierius
VARNAS ADOMAS
Tapytojas, grafikas
ZALKINDAS VILHELMAS
Gydytojas, medicines daktaras
ŽIOGAS JUOZAS
Kunigas, kolekcininkas, kraštotyrininkas, lietuviškos spaudos platintojas
ŽLABYS – ŽENGĖ JUOZAS
Poetas, prozininkas, publicistas
ERNESTAS VASILIAUSKAS
Archeologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-24