Apie mus

VAITIEKŪNIENĖ ALDONALiteratūros tyrinėtoja

Gimė 1929 m. balandžio 24 d. Niūraičiuose (Joniškio rajonas).
1951 VPI baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, nuo 1952 jame dėsto. Profesorė, humanitarinių mokslų habil. dr. Išleido studiją “Vaižganto apysaka „Dėdės ir dėdienės“ (1964), apybraižą “Vaižgantas” (1981), monografiją “Vaižgantas” (1982), paskelbė darbų apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Biliūno, Vinco Kudirkos, Igno Šeiniaus, kitų rašytojų kūrybą, parengė Kudirkos “Raštus” (1–2, 1989–90) ir Šeiniaus “Rinktinius raštus” (1–2, 1989) raštus, parašė mokymo priemonę X klasei “Lietuvių literatūra: Tautinio sąjūdžio metai” (1989). Svarbiausias Vaitiekūnienės tyrinėjimų objektas – Vaižganto kūryba. Ji aptariama nacionalinės literatūros kontekste, ryškinama kūrinių genezė, semantikos ir stiliaus bruožai, prasminė bei meninė vertė, duodama įžvalgių kūrinių interpretacijų.
Paskutinio redagavimo data: 2019-10-08