Apie mus

VAIČAITIS ADOLFAS
Gimė 1915 m. birželio 16 d. Plikiškių kaime (Joniškio rajonas), Joniškio rajone. Mirė 2015 kovo 28 d. Melburne (Australija).
Mokėsi Joniškio, vėliau Šiaulių gimnazijoje. 1933 m. įstojo į Kauno meno mokyklą , studijavo grafiką pas profesorių V. Galdiką. 1939 metais baigė studijas , jo baigiamasis darbas buvo pažymėtas pirmąja premija. Trumpai mokytojavo Jurbarko gimnazijoje. 1941 - 1944 metais dirbo Valstybinėje knygų leidykloje Kaune . Todėl neatsitiktinai jis pirmiausia ir pasireiškė kaip knygų iliustratorius.A. Vaičaitis dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos ruošiamose parodose. Vilniaus ir Šiaulių muziejai buvo įsigiję jo darbų. A. Vaičaičio iliustracijas , karikatūras spausdino periodiniai leidiniai.

1944 m. dailininkas pasitraukė į Vakarus. Gyveno Freiburge (Austrija), 1945 m. - Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į Australiją. A. Vaičaitis Australijoje įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1955 -1956 metais buvo Lietuvių kultūros fondo valdybos pirmininkas, dalyvavo parodose: Freiburge , Melburne , Oslende , Niujorke. Didelis A. Vaičaičio įnašas lietuviškų knygų iliustravime. Dar gyvendamas Lietuvoje iliustravo J. Balio "Lietuviškas pasakas", L. Dovydėno "Lapino vestuves". Vokietijoje jis iliustravo J. Aisčio poezijos rinktinę "Pilnatis" ir J. Kaupo pasakų knygą "Daktaras KripŠtukas pragare". Jo pieštomis vinjetėmis papuoštas ir stambus Vokietijoje išleistas lietuvių grožinės kūrybos almanachas "Tremties metaf. 1948 m. Vokietijoje išleistas septynių litografijų leidinys. 1966 m. jau Australijoje Melburne dailininkas išleido dvylikos spalvotų lino raižinių leidinį.

Kritikai A. Vaičaičio darbus įvertina kaip žaismingus , gracingus , laisvu mostu sukurtus , spontaniškus. A. Vaičaičio raižiniai savo išieškotu ritmu primena šokį. Ankstyvojoje kūryboje A. Vaičaitis laikėsi realistinės krypties, tačiau jo žvilgsnis į pasaulį visada buvo toks pat - poetinės nuotaikos žvilgsnis.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21