Duomenų bazės

Joniškio gimnazijai 100 metų

KARALIŪNAS, Leonas

Iš ar­chy­vuo­se, baž­ny­ti­niuo­se raš­tuos su­rink­tų duo­me­nų ga­li­ma teig­ti, kad Jo­niš­kio gim­na­zi­ja yra vie­na iš se­niau­sių ša­ly­je. Jau 2005 m. bu­vęs Jo­niš­kio gim­na­zi­jos (anks­čiau va­din­ta 1 vi­du­ri­ne mo­kyk­la) mo­ky­to­jas Juo­zas Bi­le­vi­čius krei­pė­si į laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­to re­dak­ci­ja“ ir ste­bė­jo­si, ko­dėl ne­šven­čia­mas Jo­niš­kio mo­kyk­los 475 m. ju­bi­lie­jus. Is­to­ri­kas Bro­nius Kvik­lys „Mū­sų Lie­tu­vo­je“ ra­šo: „1530 m. Jo­niš­ky­je įsteig­ta mo­kyk­la, ku­rio­je vai­kai mo­kė­si ra­šy­ti ir skai­ty­ti ne vien že­mai­tiš­kai, bet ir lie­tu­viš­kai“.
 
Leono Karaliūno kny­ga-al­bu­mas „Jo­niš­kio gim­na­zi­jai 100 me­tų“. Ja­me ga­li­ma ras­ti vi­sų lai­dų nuo­trau­kas su mo­ki­nių są­ra­šais, yra daug nuo­trau­kų apie mo­kyk­los gy­ve­ni­mo aki­mir­kas. Autorius dė­kin­gas vi­siems žmo­nėms, pa­sko­li­nu­siems nuo­trau­kas kny­gai, su­tei­ku­siems pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos. Kny­gos-al­bu­mo apim­tis 323 pus­la­piai. 
 
Paskutinio redagavimo data: 2020-02-17